Odkaz Cyrila a Metoda


          veľkomoravská a cyrilometodská tradícia sa pestovala na Slovensku najmä po 17. storočí, v období národného obrodenia:


          bernolákovci:


          Ján Hollý: obdobie Veľkej Moravy využíval vo svojich dielach na povzbudenie utláčaného slovenského národa poukázaním na slávne časy Veľkej Moravy, na ušľachtilé vlastenectvo


          epos Svatopluk: snaha o sprítomnenie dejín VM


          epos Cyrilometodiáda


          Ján Kollár: básnická skladba: Slávy dcéra: postavenie Slovanov v minulosti i prítomnosti


          štúrovci: obracali pozornosť na obdobie VM, aby prehĺbili slovenské národné povedomie (S. Chalúpka: Mor ho!: postavenie Slovákov)