Slovenská stredoveká literatúra (800-1500)


          obdobie stredoveku : po prvý krát môžeme hovoriť o slovenskej literatúre


          počiatky sú spojené s príchodom Cyrila Metoda na Veľkú Moravu : 863


          člení sa na:


          1. Starosloviensku literatúru (863 –1000): literatúra písaná po starosloviensky


          2. Latinskú literatúru (1000 – 1500): zánik VM: Slováci sa stali súčasťou Uh. a oficiálny jazyk je latinčina, lit.: latinská, čeština, slovakizovaná čeština (14. storočie)


          História: Spoločenské a kultúrne pomery vo Veľkomoravskej ríši

i.
             
Historický kalendár:


          9. st.: formujú sa prvé kniežatstvá: Nitra (knieža Pribina) a Morava (knieža Mojmír);


          833: Mojmír zaútočil na Nitru, vyhnal Pribinu, spojenie kniežatstiev – vznik Veľkej Moravy;


          862: Rastislav požiadal Byzantskú ríšu (cisár Michal III.) o vierozvestcov, učencov, ktorý by pre Slovanov vytvorili vlastný jazyk


          863: príchod C a M;


          867: C a M sa vybrali do Talianska, aby “bojovali” proti trojjazýčnikom (zástancovia hebrejčiny, gréčtiny a latinčiny) a obhájili svoje učenie


          869: smrť C;


          880: pápež Ján XIII. vymenoval M ako arcibiskupa a súčasne vytvoril na VM novú cirkevnú provinciu, čím sa VM dostala pod priamu ochranu pápežskej stolice;


          885: smrť M – Svätopluk vyhnal jeho žiakov;


          906: zánik VM: Česi vytvárajú nový štát, Slovensko sa stáva súčasťou Uhorska a oficiálnym jazykom je latinčina, sloviensky jazyk nezanikol, ale vplyv češtiny sa zvyšoval a postupne sa dostal aj do úradov


          10. st.: časť C študentov (v Bulharsku) vytvárajú nový typ písma: cyrilika (dnešná azbuka)

ii.
             
Spoločenské pomery vo VM:


          silný vplyv Východofranskej ríše: franskí kňazi pod rúškom šírenia kresťanstva (nem. jazyk) upevňovali pozíciu VF ríše, preto požiadal Rastislav cisára Michala III. o dvoch učencov, ktorí by zhotovili pre Slovanov vlastný jazyk; po príchode C a M, obvinili franskí kňazi týchto učencov z pápeženstva, preto museli ísť obrániť svoje učenie do Talianska; pápež Hadrián potvrdil slovanskú bohoslužbu a posvätil ich učenie, C prijal meno K, vstúpil do kláštora a čoskoro zomrel; za vlády Svätopluka dosiahol m u pápeža nové schválenie slovanskej bohoslužby, ale po jeho smrti slovanská bohoslužba zanikla a jeho žiaci museli opustiť krajinu


          Význam Cyrila a Metoda


          pochádzali zo Solúna (prostredie silne ovplyvnené slovanstvom, hovorilo sa tam bulharsko-macedónskym nárečím) ešte pred príchodom vytvoril C (lingvista, Filozof) prvé slovanské písmo – hlaholiku: 38 znakov, vznik z malej gréckej abecedy obohatenej o zvláštnosti Slovanov : mäkké spoluhlásky


          boli na čele skupiny odborníkov, ktorí mali pomôcť pri vzdelávaní (maliari, pisári, stavitelia, právnici…)


          zásluhou vzniku písma vzniká prvý kult. jazyk: starosloviensky jazyk : staroslovienčina


          položili základy literatúry: prekladali cirkevné knihy, písali nové diela


          založili učilište, kde vzdelávali duchovenstvo (jazykoveda, právo…)


          Slovanom ohlasovali kresťanstvo v ich reči


          VM sa stala politicky nezávislá

iii.
             
Literatúra


          základy položili C a M, ich literatúra je zachovaná v odpisoch a delíme ju na :

1.
        prekladovú: výlučne náboženská lit.: C a M preložili do staroslovenčiny Sväté Písmo, omšové knihy, evanjelia, breviáre, spevníky, význam prekladov spočíval vo vytvorení vyspelého lit. jazyka


          zachovala sa v odpisoch z 10. a 11. storočia

2.
        pôvodnú: literatúra, ktorá bola napísaná na území VM alebo v Bulharsku, v staroslovenčine: Proglas

iv.
             
Proglas (9. storočie)
“Preto čujte Slovania toto…”


          prvá slovanská báseň, za autora sa pokladá Konštantín


          zachovala sa iba v odpisoch , najstarší odpis pochádza z 13. storočia


          Obsahová stránka:


          príhovor Konštantína k Slovanom


          obhajoba nevyhnutnosti vlastného jazyka pre Slovanov, potreby prijímať Božie Slovo v zrozumiteľnom jazyku


          dôraz na vlastný národný jazyk, ako súčasť dôstojného života a prostriedku na zbavenie sa nevedomosti


          význam kníh v národnom jazyku


          Formálna stránka:


          útvar: stredoveký básnický útvar: hymnus


          kompozícia: Proglas = predspev: predspev k predkladovej literatúre (k evanjeliám)


          110 veršov nemá členenie na slohy, prvý verš je vyčlenený, posledný verš sa končí slovom Amen


          forma: 110 dvanásťslabičných veršov bez rýmu,


          bohaté využitie výrazových prostriedkov poézie (anafora, epifora, epanastrofa, polysyndeton, asyndeton, personifikácia, hyperbola, amplifikácia, kumulácia, básnická otázka, oslovenie)


          citáty a parafrázy z Biblie, využíva podobenstva z Biblie
„Chcem radšej päť slov povedať
a svojím rozumom ich riecť,
aby všetci bratia rozumeli,
než slov nezrozumiteľných tisíce“

v.
             
Moravsko-Panónske legendy


          spoločný názov diel: Život Konštantína (870) a Život Metoda (885 – 894)


          patrí k pôvodnej literatúre


          má historickú i umeleckú hodnotu


          ich cieľom je obrana slovanskej bohoslužby


          útvar: legenda, ale od typickej stredovekej legendy sa odlišuje , pretože obsahuje veľa faktografických informácii, chýba idealizovanie C a M (výnimkou sú vnuknutia a sny Cyrila)


          Život sv. Konštantína:


          za autora sa pokladá žiak Konštantína a Metoda: Kliment (Kliment Bulharský, Kliment Ochridský)


          rozsiahle životopisné, filozofické a náučné dielo


          zachytáva udalosti zo života Konštantína ešte pred príchodom na VM a ž po jeho smrť, sústredí sa najmä na C detstvo, štúdia a činnosti, vyzdvihuje jeho nadanie, súcit s trpiacimi a neochvejnosť pri obhajovaní pravdy


          mnoho historických faktov (napr.: C. odchádza do Benátok, aby obránil pred kňazmi a pápežmi staroslovienčinu a starosloviensku bohoslužbu, tvrdí, že všetci ľudia sú si rovní, a preto majú rovnaký nárok aj na svoj jazyk, naráža na odpor “trojjazýčníkov”), autor si všíma nielen náboženské problémy, ale i spoločenskú situáciu na VM (menej ako v ŽsvM)


          štylisticky komplikovanejšia: množstvo kumulačných prostriedkov, exemplárov


          Život sv. Metóda:


          za autora sa pokladá Gorazd, Metodov študent, ktorého si Metod určil za nástupcu


          dielo je kratšie, bohatšie na životopisné fakty a štylisticky jednoduchšie, vecnejšie


          sústreďuje sa najmä na pôsobenie M na VM a spoločenskou situáciou na VM

vi.
             
Kyjevské listy


          pôvodná literatúra, omšové listy

vii.
             
Pochvala Cyrilovi Filozofovi


          dielo, v ktorom Kliment vzdáva úctu svojmu učiteľovi